Malkangiri Tenders

Search the best available malkangiri tenders, malkangiri Government Tenders, malkangiri State Tenders, malkangiri Department Tenders, malkangiri City Tenders, malkangiri Category Tenders.

2. NTID 18134600

Opening Date : 2019-01-19

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 1.35 CR

BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT

BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT Tender
Malkangiri,Odisha, India

3. NTID 18134603

Opening Date : 2019-01-19

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 1.46 CR

BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT

BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT Tender
Malkangiri,Odisha, India

4. NTID 18134605

Opening Date : 2019-01-19

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 1.47 CR

BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT

BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT Tender
Malkangiri,Odisha, India

5. NTID 17999565

Opening Date : 2019-01-07

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 6.33 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Malkangiri,Odisha, India

6. NTID 17999567

Opening Date : 2019-01-07

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 8.08 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Malkangiri,Odisha, India

7. NTID 17999568

Opening Date : 2019-01-07

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 4.73 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Malkangiri,Odisha, India

8. NTID 18012880

Opening Date : 2019-01-08

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 31.89 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Malkangiri,Odisha, India

9. NTID 17999569

Opening Date : 2019-01-07

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 8.32 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Malkangiri,Odisha, India

10. NTID 17999570

Opening Date : 2019-01-07

Closing Date : 2019-01-29

Malkangiri,Odisha, India Price : 9.85 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Malkangiri,Odisha, India
Inquiry