Kasimpur Tenders

Search the best available kasimpur tenders, kasimpur Government Tenders, kasimpur State Tenders, kasimpur Department Tenders, kasimpur City Tenders, kasimpur Category Tenders.

2. NTID 17846145

Opening Date : 2018-12-22

Closing Date : 2019-02-20

3. NTID 17834694

Opening Date : 2018-12-21

Closing Date : 2019-02-20

KASIMPUR,Uttar Pradesh, India Price : 15.12 Lakh

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited Tender
KASIMPUR,Uttar Pradesh, India

4. NTID 17196042

Opening Date : 2018-11-01

Closing Date : 2019-02-21

KASIMPUR,Uttar Pradesh, India Price : 59.12 Thousand

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited Tender
KASIMPUR,Uttar Pradesh, India

5. NTID 17820794

Opening Date : 2018-12-20

Closing Date : 2019-02-21

KASIMPUR,Uttar Pradesh, India Price : 1.13 Lakh

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited Tender
KASIMPUR,Uttar Pradesh, India

7. NTID 18133640

Opening Date : 2019-01-19

Closing Date : 2019-02-22

KASIMPUR,Uttar Pradesh, India Price : 6.18 Lakh

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited Tender
KASIMPUR,Uttar Pradesh, India

8. NTID 17736178

Opening Date : 2018-12-12

Closing Date : 2019-02-22

KASIMPUR,Uttar Pradesh, India Price : 3.15 Lakh

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited Tender
KASIMPUR,Uttar Pradesh, India

9. NTID 18160692

Opening Date : 2019-01-22

Closing Date : 2019-02-25

10. NTID 15771774

Opening Date : 2018-07-26

Closing Date : 2019-02-25

KASIMPUR,Uttar Pradesh, India Price : 24.75 Thousand

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited Tender
KASIMPUR,Uttar Pradesh, India
Inquiry