Basohli Tenders

Search the best available basohli tenders, basohli Government Tenders, basohli State Tenders, basohli Department Tenders, basohli City Tenders, basohli Category Tenders.

1. NTID 17726011

Opening Date : 2018-12-11

Closing Date : 2018-12-17

BASOHLI,Jammu and Kashmir, India Price : 2.65 Lakh

Municipal Administration Housing and Urban Development

Municipal Administration Housing and Urban Development Tender
BASOHLI,Jammu and Kashmir, India

2. NTID 17540211

Opening Date : 2018-11-27

Closing Date : 2018-12-17

3. NTID 17644444

Opening Date : 2018-12-04

Closing Date : 2018-12-17

BASOHLI,Jammu and Kashmir, India Price : Not Estimated

Ministry of Power

Ministry of Power Tender
BASOHLI,Jammu and Kashmir, India

4. NTID 17625524

Opening Date : 2018-12-01

Closing Date : 2018-12-17

BASOHLI,Jammu and Kashmir, India Price : 11.40 Lakh

Public Works Department

Public Works Department Tender
BASOHLI,Jammu and Kashmir, India

6. NTID 17625539

Opening Date : 2018-12-01

Closing Date : 2018-12-17

8. NTID 17713410

Opening Date : 2018-12-10

Closing Date : 2018-12-19

BASOHLI,Jammu and Kashmir, India Price : 6.82 Lakh

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Tender
BASOHLI,Jammu and Kashmir, India

10. NTID 17625513

Opening Date : 2018-12-01

Closing Date : 2018-12-21

BASOHLI,Jammu and Kashmir, India Price : 19.25 Lakh

Public Works Department

Public Works Department Tender
BASOHLI,Jammu and Kashmir, India
Inquiry