Auraiya Tenders

Search the best available auraiya tenders, auraiya Government Tenders, auraiya State Tenders, auraiya Department Tenders, auraiya City Tenders, auraiya Category Tenders.

1. NTID 17971034

Opening Date : 2019-01-04

Closing Date : 2019-01-23

Auraiya,Uttar Pradesh, India Price : 14.30 Lakh

UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED Tender
Auraiya,Uttar Pradesh, India

2. NTID 18120975

Opening Date : 2019-01-18

Closing Date : 2019-01-24

Auraiya,Uttar Pradesh, India Price : 7.59 Lakh

Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited

Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Auraiya,Uttar Pradesh, India

3. NTID 18120920

Opening Date : 2019-01-18

Closing Date : 2019-01-24

Auraiya,Uttar Pradesh, India Price : 33.19 Lakh

Director Cum Chief Engineer RED

Director Cum Chief Engineer RED Tender
Auraiya,Uttar Pradesh, India

4. NTID 18120922

Opening Date : 2019-01-18

Closing Date : 2019-01-24

Auraiya,Uttar Pradesh, India Price : 28.71 Lakh

Director Cum Chief Engineer RED

Director Cum Chief Engineer RED Tender
Auraiya,Uttar Pradesh, India

5. NTID 18120925

Opening Date : 2019-01-18

Closing Date : 2019-01-24

Auraiya,Uttar Pradesh, India Price : 17.91 Lakh

Director Cum Chief Engineer RED

Director Cum Chief Engineer RED Tender
Auraiya,Uttar Pradesh, India

6. NTID 18120929

Opening Date : 2019-01-18

Closing Date : 2019-01-24

Auraiya,Uttar Pradesh, India Price : 30.73 Lakh

Director Cum Chief Engineer RED

Director Cum Chief Engineer RED Tender
Auraiya,Uttar Pradesh, India

7. NTID 18120930

Opening Date : 2019-01-18

Closing Date : 2019-01-24

Auraiya,Uttar Pradesh, India Price : 25.91 Lakh

Director Cum Chief Engineer RED

Director Cum Chief Engineer RED Tender
Auraiya,Uttar Pradesh, India

8. NTID 17970740

Opening Date : 2019-01-04

Closing Date : 2019-01-25

Auraiya,Uttar Pradesh, India Price : Not Estimated

National Thermal Power Corporation Limited

National Thermal Power Corporation Limited Tender
Auraiya,Uttar Pradesh, India

9. NTID 18032515

Opening Date : 2019-01-10

Closing Date : 2019-01-25

10. NTID 18032516

Opening Date : 2019-01-10

Closing Date : 2019-01-25

Inquiry