Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tenders

Search the best available uttar pradesh rajya nirman sahkari sangh limited tenders, uttar pradesh rajya nirman sahkari sangh limited Government Tenders, uttar pradesh rajya nirman sahkari sangh limited State Tenders, uttar pradesh rajya nirman sahkari sangh limited Department Tenders, uttar pradesh rajya nirman sahkari sangh limited City Tenders, uttar pradesh rajya nirman sahkari sangh limited Category Tenders.

1. NTID 17230840

Opening Date : 2018-11-03

Closing Date : 2018-11-16

Gorakhpur,Uttar Pradesh, India Price : 3.69 Lakh Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Gorakhpur,Uttar Pradesh, India

2. NTID 17230950

Opening Date : 2018-11-03

Closing Date : 2018-11-16

Gorakhpur,Uttar Pradesh, India Price : 3.00 Lakh Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Gorakhpur,Uttar Pradesh, India

3. NTID 17248326

Opening Date : 2018-11-05

Closing Date : 2018-11-16

Varanasi,Uttar Pradesh, India Price : 10.41 Lakh Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Varanasi,Uttar Pradesh, India

4. NTID 17305249

Opening Date : 2018-11-12

Closing Date : 2018-11-17

Shahjahanpur,Uttar Pradesh, India Price : 8.20 Thousand Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Shahjahanpur,Uttar Pradesh, India

5. NTID 17305754

Opening Date : 2018-11-12

Closing Date : 2018-11-19

Multi city,Uttar Pradesh, India Price : 27.98 Lakh Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Multi city,Uttar Pradesh, India

6. NTID 17305772

Opening Date : 2018-11-12

Closing Date : 2018-11-19

Gorakhpur,Uttar Pradesh, India Price : 18.22 Lakh Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Gorakhpur,Uttar Pradesh, India

7. NTID 17319578

Opening Date : 2018-11-13

Closing Date : 2018-11-19

Multi city,Uttar Pradesh, India Price : 13.64 Thousand Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Multi city,Uttar Pradesh, India

8. NTID 17319614

Opening Date : 2018-11-13

Closing Date : 2018-11-19

Multi city,Uttar Pradesh, India Price : 47.91 Lakh Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Multi city,Uttar Pradesh, India

9. NTID 17319619

Opening Date : 2018-11-13

Closing Date : 2018-11-19

Agra,Uttar Pradesh, India Price : 1.86 Lakh Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Agra,Uttar Pradesh, India

10. NTID 17319620

Opening Date : 2018-11-13

Closing Date : 2018-11-19

Agra,Uttar Pradesh, India Price : 1.86 Lakh Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited
Uttar Pradesh Rajya Nirman Sahkari Sangh Limited Tender
Agra,Uttar Pradesh, India
Inquiry