Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tenders

Search the best available uttar pradesh rajkiya nirman nigam limited tenders, uttar pradesh rajkiya nirman nigam limited Government Tenders, uttar pradesh rajkiya nirman nigam limited State Tenders, uttar pradesh rajkiya nirman nigam limited Department Tenders, uttar pradesh rajkiya nirman nigam limited City Tenders, uttar pradesh rajkiya nirman nigam limited Category Tenders.

1. NTID 19888425

Opening Date : 2019-08-29

Closing Date : 2019-09-16

Kannauj,Uttar Pradesh, India Price : 39.67 Lakh Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Kannauj,Uttar Pradesh, India

2. NTID 19952777

Opening Date : 2019-09-05

Closing Date : 2019-09-16

Moradabad,Uttar Pradesh, India Price : 9.14 Lakh Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Moradabad,Uttar Pradesh, India

3. NTID 19966231

Opening Date : 2019-09-06

Closing Date : 2019-09-16

Varanasi,Uttar Pradesh, India Price : 12.65 Lakh Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Varanasi,Uttar Pradesh, India

4. NTID 19987639

Opening Date : 2019-09-09

Closing Date : 2019-09-17

Jhansi,Uttar Pradesh, India Price : 39.00 Lakh Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Jhansi,Uttar Pradesh, India

5. NTID 20012939

Opening Date : 2019-09-12

Closing Date : 2019-09-17

Firozabad,Uttar Pradesh, India Price : 5.51 Lakh Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Firozabad,Uttar Pradesh, India

6. NTID 20012971

Opening Date : 2019-09-12

Closing Date : 2019-09-17

Firozabad,Uttar Pradesh, India Price : 27.01 Lakh Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Firozabad,Uttar Pradesh, India

7. NTID 19808235

Opening Date : 2019-08-20

Closing Date : 2019-09-18

Lucknow,Uttar Pradesh, India Price : 2.92 CR Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Lucknow,Uttar Pradesh, India

8. NTID 20004087

Opening Date : 2019-09-11

Closing Date : 2019-09-18

Gorakhpur,Uttar Pradesh, India Price : 13.07 Lakh Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Gorakhpur,Uttar Pradesh, India

9. NTID 20004247

Opening Date : 2019-09-11

Closing Date : 2019-09-18

Bareilly,Uttar Pradesh, India Price : 8.58 Lakh Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Bareilly,Uttar Pradesh, India

10. NTID 19841878

Opening Date : 2019-08-24

Closing Date : 2019-09-19

Lucknow,Uttar Pradesh, India Price : 9.38 CR Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited Tender
Lucknow,Uttar Pradesh, India
Inquiry